W co wierzymy

W co wierzymy

W naszej wierze i działaniu opieramy się na najstarszych chrześcijańskich wyznaniach wiary, w szczególności na tak zwanym apostolskim, nicejskim oraz atanazjańskim wyznaniu wiary. Wyznania te sięgają początków chrześcijaństwa i Kościoła Powszechnego założonego przez Pana Jezusa Chrystusa. W ten sposób nawiązujemy do wczesnej tradycji apostolskiej pierwszych wieków chrześcijaństwa. Odwołujemy się również i korzystamy z osiągnięć myśli teologicznej i społecznej wielkiej Reformacji europejskiej XVI w oraz późniejszego dorobku chrześcijańskich nurtów przebudzeniowych pietyzmu, metodyzmu, baptyzmu, ruchu zielonoświątkowego, charyzmatycznego i innych.

Źródła doktrynalne

Biblia jest ostatecznym źródłem i autorytetem w sprawach życia i wiary oraz fundamentem i podwaliną wszelkiej prawdy i nauczania.

Biblia jako zamknięty i pełny zapis szczegółowego Bożego objawienia danego ludzkości, opisujący drogę zbawienia, nie podlega jakimkolwiek uzupełnieniom. Jej treść nie może być uszczuplana bądź traktowana wybiórczo jako podstawa doktrynalna dla uzasadnienia ludzkich tez i sądów.

Biblia nie podlega też dowolnemu wykładowi, a zwłaszcza takiemu, który stałby w sprzeczności z naturą Boga objawioną w Piśmie Świętym i z duchem Ewangelii prawdy i wolności Jezusa Chrystusa.

Wszelkie ludzkie doświadczenie oraz treść tradycji pozostają w pozycji podrzędności wobec Pisma Świętego i jako takie nie są wiążące dla ludzi w sprawach życia i wiary oraz podlegają weryfikacji w świetle przekazu Słowa Bożego.

Wyznanie wiary

Bóg Syn – Jezus Chrystus – prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Został poczęty Przez Ducha Świętego, zrodzony z Marii – dziewicy, żył bezgrzesznym życiem i na krzyżu Golgoty poniósł odkupieńczą śmierć za grzech świata. Odkupił ludzkość od winy i kary za grzech. Zmartwychwstał w ciele, wstąpił do nieba i powróci na ziemię w mocy i chwale, by sądzić żywych i umarłych oraz ustanowić Swoje Królestwo. Jest On obecnie jedyną głową Kościoła. Jezus Chrystus jest też jedynym zbawicielem człowieka i jedynym pośrednikiem pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Człowiek może być zbawiony tylko z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa.

Bóg Duch Święty przekonuje wewnętrznie człowieka, udowadnia grzech, przekonuje o sprawiedliwości i nieuchronnym sądzie. Umożliwia nawrócenie się – duchowe odrodzenie człowieka, a zamieszkując w wierzących, uzdalnia ich do świętego życia i służby na świecie.

Człowiek został stworzony na Boży obraz i podobieństwo, świadomie upadł w grzech a jedyna nadzieja jego odkupienia jest w Jezusie Chrystusie, Bożym Synu.

Zbawienie jest darem od Boga danym z łaski poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa. Jezus zwyciężył grzech, chorobę, ubóstwo oraz wszelką moc szatana i dzięki temu udostępnił wszystkim ludziom pełne zbawienie tu na ziemi. Ludzie dzięki własnym staraniom i wysiłkom nie są w stanie powrócić do Boga i są oddzieleni od źródła zbawienia. Zbawienie staje się udziałem człowieka, gdy ten odwraca się od swoich grzechów i autentycznie żałuje za nie; wierzy w sercu, że Bóg wzbudził Jezusa z martwych a swoimi ustami wyznaje, że Jezus jest jego Panem (Rzymian 10:9, I Koryntian 12:3, II Koryntian 4:5, List do Filipian 2:11). Znakiem zbawienia jest osobiste, wewnętrzne świadectwo Ducha Świętego w sercu każdej osoby. Zewnętrznym znakiem wierzącego wobec wszystkich ludzi jest życie w świętości i miłości bliźniego. Zbawienie dokonuje się przez osobistą wiarę człowieka w Jezusa Chrystusa, a nie przez ludzkie uczynki, które są ważnym, ale tylko zewnętrznym potwierdzeniem naszej wiary.

Kościół Uniwersalny jest Ciałem Chrystusa na ziemi i ponad wszelkimi podziałami zachowuje duchową jedność, a każdy odrodzony duchowo i praktykujący wierzący jest Jego integralną częścią. Zadaniem Kościoła jest zwiastowanie Ewangelii wszystkim ludziom i czynienie ich uczniami Jezusa Chrystusa.

Kościoły Lokalne tworzą na ziemi Kościół Uniwersalny. Są to społeczności chrześcijan, wydzielone organizacyjnie, samostanowiące się i gromadzące się w określonych miejscach.

Chrzest przez zanurzenie w wodzie (osób świadomie wierzących) symbolizuje dla wierzącego jego śmierć z Chrystusem i zmartwychwstanie wraz z nim, aby móc żyć odrodzonym życiem.

Spożywanie Wieczerzy Pańskiej – Komunii (pod obiema postaciami chleba i wina symbolizującymi ciało i krew Jezusa) odbywa się na pamiątkę ofiary Jezusa złożonej z Jego ciała i krwi.

Chrzest w Duchu Świętym jest dostępny dla każdego, kto wcześniej uwierzył w Jezusa Chrystusa. Zewnętrznym znakiem tego chrztu jest mówienie innymi językami pod wpływem i prowadzeniem Ducha Świętego (tzw. glossolalia).

Zwieńczeniem dziejów ludzkości będzie powrót samego Jezusa Chrystusa, powszechne zmartwychwstanie ludzi w ciele, sąd i życie wieczne z Jezusem jako dar Bożego miłosierdzia dla tych, którzy uwierzyli w Chrystusa. Tych, którzy Go odrzucili, czeka wieczne potępienie, jako wyraz Bożej sprawiedliwości.

Zasady i wartości

Nasz stosunek do instytucji społecznych jak państwo, rodzina, małżeństwo etc. wynika bezpośrednio z naszego posłuszeństwa zasadom Słowa Bożego. Oddawanie Bogu należnej czci objawia się praktycznie poprzez nasz stosunek do innych ludzi i instytucji społecznych. Stosowanie zasad biblijnego Dekalogu wyraża się m.in. przez:

  • Poszanowanie godności, praw i swobód każdej istoty ludzkiej.
  • Poszanowanie dla życia ludzkiego jako najwyższego dobra osobistego człowieka
  • Poszanowanie wobec władzy w rozumieniu wszelkiego naturalnego(np. władza rodzicielska) czy ustanowionego(np. władza państwowa) autorytetu.
  • Poszanowanie dla instytucji małżeństwa rozumianego jako legalny związek mężczyzny i kobiety(zgodnie z naturalnym porządkiem).
  • Poszanowanie dla prawa własności, uznając przedsiębiorczość oraz pomnażanie dóbr zgodnie z prawem oraz nakazami moralności społecznej za zjawiska godne społecznego wsparcia.
  • Poszanowanie dla pracy jako nieodzownej w procesie utrzymania instytucji społecznych i państwowych oraz godziwego wynagradzania pracy rzetelnie wykonywanej.