Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

I. Wskazanie Administratora danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kościół Chwały w Warszawie ul. Skibicka 5, 02-269 Warszawa wpisany do Rejestru kościołów i innych  związków wyznaniowych w dziale A pod poz.157 w dniu 10.10.2003 r.

Kościół Chwały powołał także inspektora ochrony danych osobowych w związku z przetwarzaniem szczególnych kategorii danych osobowych ujawniających przekonania religijne swoich członków, byłych członków.

II. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Kościół Chwały przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach:

podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do wstąpienia w stosunek członkostwa  lub gdy jest to niezbędne do realizacji tego stosunku art. 27 ust.1 pkt 4  RODO,
gdy jest to niezbędne do wykonania innych statutowych zadań Kościoła, pod warunkiem że dotyczy to członków, byłych członków tej organizacji lub osób utrzymujących z nimi stałe kontakty w związku jego działalnością  i zapewnione są pewne gwarancje ochrony przetwarzanych danych
przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie takich danych bez zgody osoby, której dane dotyczą i stwarza pełne gwarancje ich ochrony
ponadto w niektórych sytuacjach może okazać się konieczne przetwarzanie Pani/Pana danych ( nie dotyczy danych szczególnych kategorii)  z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów Kościoła Chwały ( art. 6 ust.1 litera f RODO ) w szczególności w celach:
marketingu produktu  i aktywności religijnych  Kościoła Chwały,
związanych z monitorowaniem i poprawą jakości świadczonych usług,
w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie udzielonej wcześniej zgody w zakresie i celu wyrażonym w treści zgody


III. Obowiązek podania danych osobowych Kościołowi Chwały

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem korzystania ze statusu członkostwa w  Kościele , wynika z realizacji obowiązków nałożonych  z ww. przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji celów wynikających z statutowych zadań  Kościoła. Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych będzie stanowić przeszkodę do wstąpienia  w stosunek członkostwa i korzystania przez Panią/Pana z uprawnień członka Kościoła .

W zakresie w jakim dane osobowe zbierane są na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

IV. Informacje o odbiorach danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

  1. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym , do celów badań naukowych lub celów statystycznych zgodnie z art.89 ust. 1 RODO
  2. podmiotom powiązanym z Kościołem Chwały w Warszawie na podstawie zgody

V. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą realizowane przez czas niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt II; w zakresie stosunku członkostwa przez czas jego trwania,   a po tym czasie przez okres i z w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie jak wyżej  a przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na  po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy , do czasu wycofania tej zgody. przetwarzanie danych osobowych.

VI. Administrator nie opiera swoich decyzji wywołujących skutki prawne wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji lub na profilowaniu ( art.22 RODO)

VII.Prawa osoby, której dane dotyczą  

Kościół Chwały pragnie zapewnić, że przysługują Pani/Panu następujące prawa wynikające z RODO

  • dostępu do danych, w tym prawo uzyskania kopii
  • sprostowania, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne
  • usunięcia, gdy dane nie są już niezbędne do celów dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane – tzw. prawo do bycia zapomnianym
  • ograniczenia przetwarzania
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych skutkującego prawem do bycia zapomnianym
  • przenoszenia danych
  • skargi do organu nadzorczego
  • cofniecia zgody, jeśli przetwarzanie oparto na zgodzie


VIII. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na  zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

X. Przekazywanie danych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowych

Kościół Chwały  nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz organizacjom międzynarodowym.