Umacnianie bram finansowych Twojego życia

Umacnianie finansowych bram twojego życia

Ps 147:13 Bo On umocnił zasuwy bram twoich, Błogosławił synom twoim wśród ciebie.

Wierzę, że rok 2018 będzie rokiem przełomów finansowych w Kościele Chwały. Mam odwagę to zadekretować – w tym kościele nie będzie biedy, każdy kto jest połączony z tą wizją, z tym domem, kto w duchu rozpoznał to DNA, będzie wyciągnięty z miejsca ubóstwa, chciwości, naturalnego sposobu myślenia, będzie postawiony na trwałym gruncie, na skale objawienia, królestwa. Duch biedy będzie wyrzucony z twojego życia, a ty będziesz powstawał w mocy, sile i zwycięstwie. Jarzmo finansowego strachu jest złamane nad twoim życiem, abyś mógł wejść w rok 2018 z manifestacją tego słowa.

Jakie są biblijne podstawy błogosławieństwa? Pierwszą podstawą błogosławieństwa jest dziesięcina. List do Hebrajczyków mówi o kapłaństwie Melchizedeka, kapłaństwie nieprzechodnim; w 7 rozdziale Bóg pokazuje odwieczną zasadę, która była przed, po i w czasie zakonu, a którą zakon tylko usankcjonował. Mówi ona tak: mniejszy przychodzi do większego z dziesięciną, a większy błogosławi mniejszego. Mniejszy daje dziesięcinę jako wyraz hołdu, szacunku, wywyższenia, a większy ma moc, aby prawdziwie i skutecznie błogosławić.

Częścią zwycięskiego kościoła jest objawienie zwycięskich finansów. Dziesięcina jest kluczowa, bo jeżeli nie ma dziesięciny, nie ma połączenia w duchu i transferu z nieba. Jeżeli chcemy być ludźmi, którzy są uniezależnieni od cyklów ekonomicznych na świecie, musimy pójść dalej i zbudować inny fundament, niż w oparciu o naturalne umiejętności, wykształcenie czy koneksje. A jest nim objawienie Jezusa Chrystusa. Jeżeli będziesz w nim trwać, to rzeka objawienia, Bożej ochrony i błogosławieństwa będzie płynąć, a namaszczenie będzie cię podnosić. Bóg powołał Kościół Chwały, aby świecił światłem Bożego królestwa, Bożej mocy, obecności, łaski, chwały, zwycięstwa, w tym również ekonomicznego, a ludzie w tym domu byli szczęśliwi, radośni, błogosławieni i aby namaszczenie żywego Boga i Boże błogosławieństwo mogło być wyzwalane.

Łk 19:11-19:  A gdy oni tego słuchali, powiedział im dodatkowo podobieństwo, dlatego, że był blisko Jerozolimy, a oni mniemali, że wkrótce ma się objawić Królestwo Boże. Rzekł więc: Pewien człowiek szlachetnego rodu udał się do dalekiego kraju, aby objąć królowanie i wrócić. Przywołał więc dziesięciu sług swoich i dał im dziesięć min, i rzekł do nich: Obracajcie nimi, aż powrócę. […] Zjawił się więc pierwszy i rzekł: Panie, mina twoja przyniosła dziesięć min zysku. I rzekł do niego: To dobrze, sługo dobry, przeto iż w małym byłeś wierny, obejmij władzę nad dziesięciu miastami. I przyszedł drugi, mówiąc: Panie, mina twoja przyniosła pięć min. Rzekł i do niego: Także i ty bądź nad pięcioma miastami.

Kościół, który jest wierny w małym, będzie promowany. Jeżeli twoje życie było wierne w dziedzinie finansów, będzie promowane przez Boga. Temu, kto miał jedną minę, zarządzał nią i przyniósł dziesięć min, Bóg da prawdziwą wartość, będzie zarządzał dziesięcioma miastami. Jeżeli umiesz dobrze funkcjonować, to Bóg daje ci promocję i przyprowadza cię do nowego działania Bożego. Nie ma ponadnaturalnego działania Bożego bez ponadnaturalnego zaopatrzenia. To jest słowo dla tych, którzy byli wierni w naturalnym.

Drugie słowo: znakiem nadnaturalnego działania dziedzinie finansowej jest serce ochotne do dawania. Serce, które przełamało naturalny lęk przed przyszłością, wolne od chciwości. Gdziekolwiek w Biblii czytamy o Bożym poruszeniu, serce ochotne do dawania było tego znakiem.

2 Moj 25:1-2 I rzekł Pan do Mojżesza, mówiąc: Powiedz synom izraelskim, aby zebrali dla mnie dar ofiarny. Od każdego człowieka, którego pobudzi serce jego, zbierzcie dla mnie dar ofiarny.

Był to dar od ludzi, którzy byli pobudzeni przez Boga

2 Moj 35:5  Zbierzcie od siebie dar ofiarny dla Pana. Każdy, kto jest ochotnego serca, przyniesie ją, jako dar ofiarny dla Pana: złoto, srebro i miedź;

2 Moj 35:21 Potem przychodził każdy, kto miał ochotne serce, i każdy, kogo duch pobudził, i przynosili dar ofiarny Panu na wykonanie Namiotu Zgromadzenia i na wszelką służbę w nim, i na święte szaty.

Dalej czytamy w Dziejach Apostolskich, kiedy było wylanie Ducha Świętego,  gdy Bóg się poruszył potężnie w pierwszym kościele.

Dz 2:44-45  Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne, I sprzedawali posiadłości i mienie, i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba.

To było serce ochotne, które dawało, nie miało strachu. Gdy Bóg zstępuje, nie ma strachu, blokady, chciwości. To jest miejsce, do którego przyprowadza nas Pan.

2 Kor. 8:2  Iż mimo licznych utrapień, które wystawiały ich na próbę, niezwykła radość i skrajne ubóstwo ich przerodziły się w nadzwyczajne bogactwo ich ofiarności

W tym kościele nie było strachu, przywiązania do pieniędzy. Kiedy Bóg zstępuje, On porusza nasze serce, które jest wolne, aby dawać i błogosławić, bo On jest dawcą wszystkiego. „Moje jest srebro, moje jest złoto, moje jest błogosławieństwo” i jeżeli Bóg daje nam błogosławieństwo, oczekuje, ze zrobimy z tego właściwy użytek. Bóg mówi: zapraszam cię na nowy poziom nadnaturalnych finansów.

Bóg uwalnia wzorzec z nieba dotyczący nadnaturalnych finansów.

2 Moj 12:36 I synowie izraelscy uczynili tak, jak kazał Mojżesz, i pożyczyli od Egipcjan srebrne i złote przedmioty oraz szaty. A Pan usposobił Egipcjan życzliwie do ludu, tak że im pożyczyli; i tak złupili Egipcjan

To jest pierwsza cześć układanki, transfer bogactw ze świata do ludu Bożego. Jeżeli kościół funkcjonuje przez lata prawidłowo w sferze finansów, Bóg mówi: dobrze, sługo dobry i wierny, nad tym, co małe byłeś wierny, wiele ci powierzę. Mogę o tym głosić, bo Bóg powiedział, że kościół się zweryfikował, stojąc w prawdzie, we właściwych rzeczach i pokazując swoim działaniem, że stoi właściwie w małym. „Wiele ci otworzę, wiele ci powierzę, wiele ci dam”  i to jest nagroda. Przychodzi czas, że nastąpi transfer ze świata do ludu Bożego, jak to miało miejsce za Mojżesza.

Zobaczmy, co się dzieje z pieniędzmi przetransferowanymi z Egiptu do ludu Bożego?

2 Moj 25:2-8 Powiedz synom izraelskim, aby zebrali dla mnie dar ofiarny. Od każdego człowieka, którego pobudzi serce jego, zbierzcie dla mnie dar ofiarny. A taki jest dar ofiarny, który od nich zbierzecie: Złoto, srebro i miedź, Fioletową purpurę, czerwoną purpurę i karmazyn dwakroć farbowany, bisior i kozią sierść, I skóry baranie czerwono farbowane, i skóry borsucze, i drzewo akacjowe, Oliwę do świecznika, wonności do olejku do namaszczania i do wonnego kadzidła, Kamienie onyksowe i drogie kamienie do oprawy naramiennika i napierśnika. I wystawią mi świątynię, abym zamieszkał pośród nich,

Bóg nie jest zainteresowany napełnieniem świątyni z blaszaka. On złupił Egipt, przekazał dobra ludowi Bożemu i kiedy ten był na pustyni, mówi: wystawcie mi świątynię. I ci, których serca Bóg pobudzał, zaczęli przekazywać swoje majętności, aby wzbudzić na pustyni świątynię godną żywego Boga. Czy wszystko oddali?

Księga Jozuego 22:8 (kiedy plemiona zaczęły zdobywać ziemię i obejmować dziedzictwo)

Joz 22:8  I rzekł do nich: Wracajcie z wielkim bogactwem do swoich namiotów, z bardzo licznym bydłem, ze srebrem, złotem, miedzią i żelazem, z pokaźną ilością szat; podzielcie się ze swoimi braćmi łupem zdobytym na waszych nieprzyjaciołach.

Kiedy Izraelici zaczęli obejmować ziemię, byli zasobni. Skąd to mieli? Z Egiptu, gdyż nie wszystko dali na świątynię. Dokonał się transfer bogactw z systemu tego świata do ludu Bożego, do świątyni, ale część bogactw została przy nich. Dziś, Bóg szuka ludzi, którzy będą w miejscu, że ten sam transfer może być wykonany jeszcze raz.

Księga Aggeusza 2. 4b-7

Do dzieła, bo ja jestem z wami! – mówi Pan Zastępów. Zgodnie z obietnicą, którą wam dałem, gdy wychodziliście z Egiptu, mój duch jest stale wśród was, nie bójcie się! Gdyż tak mówi Pan Zastępów: Jeszcze raz – za małą chwilkę – poruszę niebiosa i ziemię, morze i ląd stały. Poruszę wszystkie narody tak, że napłyną kosztowności wszystkich narodów i napełnię ten dom chwałą – mówi Pan Zastępów.

To, co nastąpiło w Egipcie, wykonało się ponownie za czasów odbudowy świątyni za czasów Cyrusa. I znowu się powtórzy, bo to jest zasada Boża.

Księga Izajasza 60.1-5

Powstań, zajaśnij, gdyż zjawiła się twoja światłość, a chwała Pańska rozbłysła nad tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i mrok narody, lecz nad tobą zabłyśnie Pan, a jego chwała ukaże się nad tobą. I pójdą narody do twojej światłości, a królowie do blasku, który jaśnieje nad tobą. Podnieś oczy i spojrzyj wokoło: Wszyscy gromadnie przychodzą do ciebie, twoi synowie przychodzą z daleka, a twoje córki niesione są na rękach. Wtedy, widząc to, rozpromienisz się radością i twoje serce bić będzie z radości, gdyż bogactwo morza przypłynie ku tobie, mienie narodów tobie przypadnie. 

Gdy Bóg chce wzbudzić świątynię, zrobić Boże poruszenie, aranżuje pieniądze, bogactwa, które będą przejęte i użyte przez lud Boży.

Ks. Aggeusza 2:8 Moje jest srebro i moje jest złoto – mówi Pan Zastępów.

Bóg przyprowadza kościół do miejsca absolutnej wiarygodności przed nim, otwartego nieba. Kiedy jesteśmy wierni w małym (dziesięciny i rzeczy podstawowe) nie ma sufitu finansowego nad nami, sufit jest jedynie w naszej głowie. Nie musisz wyjeżdżać zagranicę, możesz mieć przełom w tej dziedzinie w małej miejscowości. Bóg chce doprowadzić do tego, że zaczynamy się  rozprzestrzeniać i mieć mentalność  agresywną, przełamywania i zdobywania, wchodzenia w nowe biznesy, tereny, gdzie nas nie było. Wiele ludzi ma wizję, ale Bóg nie da tego byle komu. Kim jesteś, gdzie jest twój dom, pastor, kościół? Jeżeli nie jesteś pod autorytetem, nie będziesz sprawował w rzeczywistości duchowej żadnego autorytetu. To właśnie różnicuje pięknoduchów od ludzi, którzy wchodzą do ziemi obiecanej. Gdzie dajesz dziesięcinę? Nie myśl, że jak będziesz bogaty, to będziesz dawał, bo Biblia mówi, że kto jest wierny w małym, dostaje promocję. Nie chodzi o kwoty, a o postawy serca, uboga wdowa dała więcej niż wszyscy inni. Nie oszałamiamy Boga kwotą, ale możemy dotknąć Go postawą serca. Bóg mówi: ja szukam ludzi, którym mogę zaufać, wiernych i sprawdzonych, których mogę objąć nadnaturalnym ruchem finansowym, którzy nie boją się marzyć, otworzyć nad sobą nieba, wierzyć o większe rzeczy, widzieć siebie jako ludzi, którzy zakładają i przejmują biznesy i wchodzą w wymiar, który Bóg ma dla nich.

5 Księga Mojżeszowa 26 (Bóg zawiera przymierze z ludem Bożym)

Człowiek  mówi swoją część:

26:16   W dniu dzisiejszym Pan, Bóg twój, nakazuje ci, abyś spełniał te przepisy i prawa; przestrzegaj ich tedy i spełniaj je z całego swego serca i z całej swojej duszy.

26:17   Dzisiaj oświadczyłeś Panu, że będzie twoim Bogiem i że będziesz chodził jego drogą, i przestrzegał jego ustaw, przykazań i praw, i słuchał jego głosu.

A Bóg mówi swoją:

26:18   Pan zaś oświadczył dzisiaj co do ciebie, że jako lud będziesz wyłączną jego własnością, jak ci obiecał, i że ty masz przestrzegać wszystkich jego przykazań.

26:19   I że wywyższy cię ponad wszystkie narody, które stworzył, ku chwale, sławie i chlubie, i że będziesz świętym ludem Pana, Boga twego, jak powiedział.

To, co przychodzi, to duch wywyższenia – ponad marazm, beznadziejność, zmaganie, bylejakość. Bóg wywyższy cię w nagrodę za wierność. Jakie były dalsze warunki?

26:1   A gdy wejdziesz do ziemi, którą daje ci Pan, Bóg twój, w posiadanie, i zajmiesz ją, i osiedlisz się w niej,

26:2  To weźmiesz z pierwocin wszelkich płodów rolnych, jakie uzyskasz w ziemi, którą daje ci Pan, Bóg twój, i włożysz do kosza, i pójdziesz na miejsce, które Pan, Bóg twój, wybierze na mieszkanie dla imienia swego;

Boży lud będzie Jego wyłączną własnością i zostanie wywyższony ponad narody ziemi. Dostrzeżesz różnicę między bezbożnym a pobożnym. Wszyscy na świecie wiedzą, że Żydzi mają pieniądze i szanują to. A Biblia mówi, że błogosławieństwo Abrahama przechodzi na Izaaka, na Jakuba, na Izrael i na pogan w Jezusie Chrystusie. Przez Jezusa Chrystusa jesteś wszczepiony w tę sama linię i czerpiesz z tego samego korzenia co Żydzi, którzy mają pieniądze. To, co powoduje, że chrześcijanie są biedni, to jest perwersja religii, a nie namaszczenie żywego Boga.

Bóg chce poprzez ten dom złamać przekleństwo ubóstwa, najbiedniejszych rzeczy, najbiedniejszych ubrań, najtańszych wczasów, najtańszych samochodów. Zanim Pan Jezus ponownie przyjdzie, cały świat będzie wiedział, że są dwie grupy, które mają pieniądze: Żydzi i kościół Jezusa Chrystusa. Nie będą rozumiani, ale będą błogosławieni, ludzie będą widzieć nadnaturalne materialne błogosławieństwo Boże. Dwie linie będą potężnie błogosławione i obie wychodzą od Abrahama. Bóg umożliwia ci czerpanie pełnymi garściami z błogosławieństwa, które Bóg dał Abrahamowi i potomkom. Bóg mówi w Księdze Jozuego: „Jak  długo będziesz zwlekał, aby objąć w posiadanie ziemię, którą ci daję?”. Jak długo kościół będzie zwlekał, słuchając bajeczek o biedzie, potępiony, wystraszony, bojący się własnego cienia? Bo nie ma odwagi wiary i siły, żeby przełamać to i powiedzieć: „to jest moje, w imieniu Jezusa”.

Wychodzimy z mentalności dziadostwa, aby Bóg mógł użyć nas do transferu bogactwa tego kraju, budynków, sposobności. Widzę tu nie zwykłych ludzi, a synów Bożych, córki Boże w treningu, by przejmować rzeczy, żeby stali się bankierami, biznesmenami, ludźmi, którzy rozdają karty. Królestwo przychodzi, rzeczywistość naturalna się zamyka. Nie możesz mieć głowy nastawionej na mało, na lęk. Powstań w Duchu Świętym. Promocje zaczynają się dla kościoła, aby to, o czym tylko marzyłeś, a nie byłeś w stanie wypowiedzieć, stało się rzeczywistością.

Druga rzecz, którą chcę podkreślić to waga pierwocin – pierwszych plonów. Jeżeli otworzyłeś nowe kierunki dla swojego życia i z tego masz pierwsze plony, daj je dla Chrystusa. Zaczyna się nowy sezon.  Duch Święty mówi: kto chce, może przez cały styczeń przynosić pierwociny z tego, co Bóg ci daje, jeżeli chcesz, przynoś to jako ofiarę dla Pana w wolności Ducha Świętego. Chodzi o to, aby ci umożliwić wejście do miejsca prawdziwego działania Bożego. Nie ma możliwości, abyś siał w królestwo Boże i pozostał bez odpowiedzi.

W tym roku przychodzi dla kościoła zupełnie nowy czas Bożego działania w sferze finansowej, potężnego wiatru Ducha, który przemienia kościół i przyprowadza do miejsca, że staje się partnerem Bożym w ustanawianiu królestwa Bożego. Widzę, jak duch strachu i humanizm jest usuwany z serc, związania umysłu są wyrzucane. Biblia mówi, że podzielony dom się nie ostoi.  Bóg mówi słowo z Aggeusza: „moje jest srebro, moje jest złoto”, ale On nie przekaże tego ludziom skorumpowanym, chciwym czy związanym duchem strachu, którzy ciągle się zastanawiają, czy mogą sobie na coś pozwolić. On szuka partnerów w gronie tych, którzy się sprawdzili. Bóg chce mówić do twojego życia, abyś był Jego partnerem, a kiedy będzie transfer nieba do twojego życia, ty nie zachowasz tego dla siebie, ale staniesz się finansistą królestwa Bożego, aby finansować świątynię i poruszenie Boga na tym świecie. A przy okazji sam będziesz błogosławiony, bo nie ma możliwości, abyś był kanałem królestwa i sam nie był błogosławiony. Nie możesz być kanałem błogosławieństwa dla świata, będąc biednym.

Bóg szuka ludzi, których serce jest czyste, umysł nieskorumpowany, którzy będą partnerami Bożymi. Nie ma limitów Bożych dla człowieka, który tak funkcjonuje. Dach jest zdjęty, limity są zdjęte, ograniczenia są zdjęte. A na miarę twojej wiary, odwagi, wizji, zaparcia i chęci służenia Bogu, On będzie cię wprowadzał w potężne błogosławieństwo. Nie na miarę tego, co masz w kieszeni. Bóg wprowadzi cię w wymiary, o których ci się nie śniło. Możesz być człowiekiem znikąd, który stoi w mocy Bożej i otwiera nad sobą wymiary finansowe. Bóg chce, aby w momencie wzbogacenia kościół miał tę samą czystość, gdy nie miał pieniędzy. Wierzę, że Bóg chce przez miłosierdzie zburzyć limity w naszych głowach. Możesz być gospodynią domową, a Bóg znajdzie sposób, aby cię błogosławić. Bóg łamie ducha filozofowania – będę czy nie będę błogosławiony. Jaką masz wizję, tak będziesz działał.

Wierzę, że Bóg chce, aby to Słowo stało się naszą rzeczywistością i dało nam jasne spojrzenie, jaka jest nasza przyszłość.