Menu Zamknij

Regulamin przyjmowania darowizn przez Kościół Chwały

§ 1 Postanowienia ogólne

Kościół Chwały z siedzibą w Warszawie, kod 02-269, ul. Skibicka 5, nr KRS:0000206352, NIP: 5252285298 (zwanym dalej „Kościół”) może przyjmować darowizny od osób fizycznych oraz podmiotów prawnych.

 1. Darowizn na rzecz Kościoła można dokonywać w formie wpłat środków finansowych oraz w postaci darowizn rzeczowych.
 2. Wszelkie wpłaty oraz darowizny rzeczowe są dobrowolne i stanowią darowiznę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 3. Przekazane darowizny nie podlegają zwrotowi.

§ 2 Darowizny pieniężne

 1. Wpłaty darowizn w postaci środków pieniężnych można dokonać w następujący sposób:

a) Przelewem on-line za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności PayU, obsługiwanego przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, kod 60-166, ul. Grunwaldzka 186,

b) przelewem on-line za pośrednictwem zewnętrznego internetowego systemu płatności PayPal dostępnego pod adresem: https://paypal.com/, obsługiwanego przez firmę PayPal (Europe) S. a r.l. et cie, S.C.A. („PayPal”). Darczyńca dokonuje płatności jednorazowej lub ustawia opcję cyklicznych darowizn (w tym celu loguje się do swojego konta PayPal lub podaje dane swojej karty). Transakcja podlega opłacie zgodnie z zapisem zamieszczonym na stronie PayPal: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/charity

c) Przelewem bankowym dokonanym na rachunek bankowy Kościoła Chwały,

d) Gotówką w kasie Kościoła Chwały.

 • W przypadku dokonania darowizny poprzez przelew bankowy na rachunek Kościoła w tytule przelewu należy wpisać „Darowizna na cele kultu religijnego” bądź na „Darowizna na cele statutowe” w zależności od charakteru darowizny.

§ 3 Darowizny rzeczowe

 1. Chęć przekazania darowizny rzeczowej na rzecz Kościoła Chwały należy zgłosić pisemnie (również w formie wiadomości e-mail na adres: office@kosciolchwaly.pl).
 2. Przekazanie darowizny powinno zostać stwierdzone poprzez zawarcie umowy darowizny pomiędzy Kościołem a Darczyńcą stosownie do przedmiotu darowizny.
 3. Do odbioru darowizny w formie rzeczowej upoważniony jest pastor Kościoła Chwały lub osoby przez niego upoważnione.
 4. Termin i miejsce przekazania darowizny i warunki transportu zostaną każdorazowo ustalone pomiędzy Kościołem, a Darczyńcą.
 5. Darczyńca jest zobowiązany do podania wartości przekazywanych rzeczy. Jeżeli darczyńca nie poda wartości ustala ją osoba upoważniona do odbioru darowizny według cen ustalonych w oparciu o dane powszechnie dostępne.
 6. Kościół może odmówić przyjęcia darowizny w przypadku, gdy rzeczy będące przedmiotem darowizny będą zniszczone, nieestetyczne, nienadające się do użytku lub nieprzydatne z punktu widzenia celów statutowych. W tej sytuacji darczyńca jest zobowiązany do odbioru przedmiotu darowizny.

§ 4 Cele Statutowe Kościoła

1. Dokonane darowizny zostaną przeznaczone na działalność statutową Kościoła.

 2. Zgodnie z § 6 i 7 statutu Kościoła celami statutowymi są:

1. Kształtowanie na podstawie wartości wypływających z treści Słowa Bożego świadomości i postaw społecznych zgodnych ze światopoglądem judeochrześcijańskim, w szczególności poprzez:

 1. głoszenie Słowa Bożego;
 2. wspólne sprawowanie kultu religijnego;
 3. działalność misyjno-ewangelizacyjną;
 4. nauczanie i propagowanie treści Pisma Świętego.

2. Kościół realizuje swoje cele poprzez:

1) określenie doktryny religijnej, zasad wiary oraz sposobów jej praktykowania

2) organizowanie i publiczne sprawowanie kultu religijnego

3) kształcenie i zatrudnianie duchownych
4) realizowanie inwestycji sakralnych i kościelnych;
5) nabywanie, posiadanie i zbywanie majątku ruchomego i nieruchomego oraz zarządzanie nim;

6) nauczanie religii;

7) prowadzenie działalności wydawniczej;

8) prowadzenie działalności edukacyjnej i oświatowo-wychowawczej;

9) prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej;

10) zakładanie i prowadzenie ośrodków szkoleniowych;

11) udzielanie posług duszpasterskich w wojsku, zakładach wychowawczych i opiekuńczych, szpitalach, sanatoriach, prewentoriach, na koloniach i obozach organizowanych przez instytucje państwowe, w zakładach karnych, poprawczych oraz aresztach śledczych, ośrodkach przystosowania społecznego i schroniskach dla nieletnich.

 1. rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

§ 5 Administrator Danych Osobowych

1. Administratorem danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest Kościół, zwany dalej: „Administratorem”.

2. Z Administratorem można skontaktować się pisząc na adres: ul. Skibicka 2, 02-269 Warszawa, lub pisząc na adres e-mail: iod@kosciolchwaly.pl

3. Darczyńca dokonując darowizny akceptuje niniejszy Regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora danych.

4. Darczyńca podaje dane osobowe dobrowolnie i oświadcza, że są one zgodne z prawdą.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych Darczyńcy jest zgoda, do udzielenia, której dochodzi wskutek dokonania Darowizny i dla przyjęcia, której przetwarzanie danych Darczyńcy jest niezbędne.

6. Dane osobowe Darczyńcy przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z przyjęciem i rozliczeniem rachunkowym Darowizny.

7. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że dokonanie Darowizny będzie niemożliwe.

8. Dane Darczyńcy będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez niezbędny do przyjęcia i rozliczenia rachunkowego dokonanej darowizny.

9. Darczyńca ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

10. Odbiorcą udostępnionych przez Darczyńcę danych jest Kościół. Państwa dane mogą być przekazane podmiotom zapewniającym Kościołowi obsługę IT, księgową oraz prawną, a także w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, np. na żądanie sądów, organów ścigania lub instytucji państwowych. Podane dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 r
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla Obdarowanego.
 3. Kościół zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn.
 4. Zmiany są wiążące dla użytkowników z chwilą ich publikacji na stronie.
X