Biblia, tj. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w zamkniętym kanonie 66 ksią (z czego 39 przypada na Stary Testament, a 27 ksiąg na Nowy Testament), jest jedynym natchnionym przez Boga słowem, zapisaną Bożą wolą przekazaną ludziom, aby prowadzić ich do zbawienia przez wiarę w Jezusa Chrystusa.

Biblia jest ostatecznym źródłem i autorytetem w sprawach życia i wiary oraz fundamentem i podwaliną wszelkiej prawdy i nauczania. Biblia jako zamknięty i pełny zapis szczegółowego Bożego objawienia danego ludzkości, opisujący drogę zbawienia, nie podlega jakimkolwiek uzupełnieniom. Jej treść nie może być uszczuplana bądź traktowana wybiórczo jako podstawa doktrynalna dla uzasadnienia ludzkich tez i sądów.

Biblia nie podlega też dowolnemu wykładowi, a zwłaszcza takiemu, który stałby w sprzeczności z naturą Boga objawioną w Piśmie Świętym i z duchem Ewangelii prawdy i wolności Jezusa Chrystusa. Wszelkie ludzkie doświadczenie oraz treść tradycji pozostają w pozycji podrzędności wobec Pisma Świętego i jako takie nie są wiążące dla ludzi w sprawach życia i wiary oraz podlegają weryfikacji w świetle przekazu Słowa Bożego.