Jedną z najważniejszych charakterystyk naszego Kościoła jest poczucie społecznej misji, która wynika z roli, jaką Jezus Chrystus powierzył swoim naśladowcom do spełnienia na ziemi. Nasz stosunek do instytucji społecznych, takich jak państwo, rodzina, małżeństwo, wynika bezpośrednio z naszego pragnienia oddawania należnej czci Bogu w sposób praktyczny, między innymi przez posłuszeństwo zasadom Jego Słowa. Stosunek do innych ludzi jako naszych bliźnich oraz instytucji społecznych określają zasady biblijnego Dekalogu, co w szczególności oznacza:

  • Poszanowanie godności drugiego człowieka, jego praw i swobód, niezależnie od jego płci, pochodzenia, narodowości, statusu społecznego itp. Dlatego potępiamy między innymi wszelkie przejawy rasizmu, ksenofobii społecznej, antysemityzmu.
  • Poszanowanie dla życia ludzkiego jako najwyższego dobra osobistego każdego człowieka. Stoimy na stanowisku, że życie ludzkie powinno być chronione od momentu poczęcia do naturalnej śmierci człowieka. Nie można odbierać człowiekowi życia, ani w jakiejkolwiek formie przyczyniać się do jego zagrożenia.
  • Poszanowanie wobec władzy w rozumieniu wszelkiego naturalnego (władza rodzicielska) bądź ustanowionego (władza państwowa) autorytetu, jeśli nie koliduje ona w sposób jawny z prawem boskim oraz nie narusza praw ogólnoludzkich i swobód obywatelskich. W tym miejscu należy podkreślić moralny obowiązek wyznawców brania czynnego udziału w życiu społeczno- politycznym kraju oraz dołożenia wszelkich starań na rzecz rozwoju i pomyślności swego kraju.
  • Poszanowanie dla instytucji małżeństwa rozumianego jako legalny związek mężczyzny i kobiety (zgodnie z naturalnym porządkiem). Z tego względu zdecydowanie opowiadamy się przeciwko wszelkim aktywnościom osłabiającym i godzącym w instytucję małżeństwa i rodziny, jak np. związki homoseksualne.
  • Poszanowanie dla prawa własności. Uznajemy za rzecz społecznie godną pochwały gromadzenie dóbr zgodnie z prawem oraz nakazami moralności społecznej. Potępiamy zawłaszczanie cudzej własności, w tym kradzieże, malwersacje finansowe itp.
  • Poszanowanie dla prawdy. Wykluczamy posługiwanie się nieprawdą w każdej postaci. Uznajemy za szczególnie niedopuszczalne posługiwanie się nieprawdą dla uzyskania osobistych korzyści.
  • Poszanowanie dla pracy jako nieodzownej w procesie utrzymania instytucji społecznych i państwowych. Podkreślamy moralny obowiązek obywateli podejmowania pracy.