• Jest tylko jeden prawdziwy, wieczny, doskonały w świętości, prawdzie i miłości, Trójjedyny Bóg: Ojciec, Syn i Duch Święty, którzy są sobie współistotni.
 • Bóg Ojciec jest Stworzycielem Nieba i Ziemi.
 • Bóg Syn – Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Został poczęty przez Ducha Świętego, zrodzony z Marii – dziewicy, żył bezgrzesznym życiem i na krzyżu Golgoty poniósł odkupieńczą śmierć za grzech świata. Odkupił ludzkość od winy i kary za grzech. Zmartwychwstał w ciele, wstąpił do nieba i powróci na ziemię w mocy i chwale, by sądzić żywych i umarłych oraz ustanowić Swoje Królestwo. Jest On obecnie jedyną głową Kościoła. Jezus Chrystus jest też jedynym zbawicielem człowieka i jedynym pośrednikiem pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Człowiek może być zbawiony tylko z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa.
 • Bóg Duch Święty przekonuje wewnętrznie człowieka, udowadnia grzech, przekonuje o sprawiedliwości i nieuchronnym sądzie. Umożliwia nawrócenie się, duchowe odrodzenie człowieka, a zamieszkując w wierzących, uzdalnia ich do świętego życia i służby na świecie.
 • Człowiek został stworzony na Boży obraz i podobieństwo, świadomie upadł w grzech, a jedyna nadzieja jego odkupienia jest w Jezusie Chrystusie, Bożym Synu.
 • Zbawienie jest darem od Boga danym z łaski poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa. Jezus zwyciężył grzech, chorobę, ubóstwo oraz wszelką moc szatana i dzięki temu udostępnił wszystkim ludziom pełne zbawienie tu, na ziemi. Ludzie dzięki własnym staraniom i wysiłkom nie są w stanie powrócić do Boga i są oddzieleni od źródła zbawienia. Zbawienie staje się udziałem człowieka, gdy ten odwraca się od swoich grzechów i autentycznie żałuje za nie; wierzy w sercu, że Bóg wzbudził Jezusa z martwych, a swoimi ustami wyznaje, że Jezus jest jego Panem (Rzym. 10:9, I Kor. 12:3, II Kor. 4:5, Flp. 2:11). Znakiem zbawienia jest osobiste, wewnętrzne świadectwo Ducha Świętego w sercu każdej osoby. Zewnętrznym znakiem wierzącego wobec wszystkich ludzi jest życie w świętości i miłości bliźniego. Zbawienie dokonuje się przez osobistą wiarę człowieka w Jezusa Chrystusa, a nie przez ludzkie uczynki, które są ważnym, ale tylko zewnętrznym potwierdzeniem naszej wiary.
 • Kościół Uniwersalny jest Ciałem Chrystusa na ziemi i ponad wszelkimi podziałami zachowuje duchową jedność, a każdy odrodzony duchowo i praktykujący wierzący jest Jego integralną częścią. Zadaniem Kościoła jest zwiastowanie Ewangelii wszystkim ludziom i czynienie ich uczniami Jezusa Chrystusa.
 • Kościoły Lokalne tworzą na ziemi Kościół Uniwersalny. Są to społeczności chrześcijan, wydzielone organizacyjnie, samostanowiące się i gromadzące się w określonych miejscach.
 • Chrzest przez zanurzenie w wodzie (osób świadomie wierzących) symbolizuje dla wierzącego jego śmierć z Chrystusem i zmartwychwstanie wraz z nim, aby móc żyć odrodzonym życiem.
 • Spożywanie Wieczerzy Pańskiej – Komunii (pod obiema postaciami chleba i wina symbolizującymi ciało i krew Jezusa) odbywa się na pamiątkę ofiary Jezusa złożonej z Jego ciała i krwi.
 • Chrzest w Duchu Świętym jest dostępny dla każdego, kto wcześniej uwierzył w Jezusa Chrystusa. Zewnętrznym znakiem tego chrztu jest mówienie innymi językami pod wpływem i prowadzeniem Ducha Świętego (tzw. glossolalia).
 • Zwieńczeniem dziejów ludzkości będzie powrót samego Jezusa Chrystusa, powszechne zmartwychwstanie ludzi w ciele, sąd i życie wieczne z Jezusem jako dar Bożego miłosierdzia dla tych, którzy uwierzyli w Chrystusa. Tych, którzy Go odrzucili, czeka wieczne potępienie, jako wyraz Bożej sprawiedliwości.