„A jeśli kto o swoich, zwłaszcza o domowników nie ma starania, ten zaparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego”. (1 Tym. 5:8)

W praktyczny i efektywny sposób, zarazem budujący wiarę innych wspieramy materialne i/lub finansowo osoby przeżywające problemy osobiste, rodzinne, zawodowe lub z jakichkolwiek innych powodów wymagających interwencji ze strony Kościoła.

Niesiemy pomoc wierzącym bądź poszukującym uwikłanym w trudną sytuację życiową (odrzucenie, sieroctwo, rozbicie rodziny, przemoc, uzależnienia, ubóstwo, samotność, zaburzenia psycho-fizyczne).  Poprzez formację duchową, wychowanie i edukowanie doprowadzamy do przemiany mentalnej i duchowej, dojrzałości emocjonalnej i umysłowej oraz odpowiedzialności za swój los. Organizujemy grupy wsparcia i indywidualne konsultacje dla osób z kościoła oraz sympatyków Kościoła Chwały spoza Warszawy.

Służba ma również na celu uwrażliwianie sumienia i świadomości chrześcijan na potrzeby braci: organizujemy zbiórki żywności, ubrań, sprzętu, środków finansowych i przekazujemy je na rzecz potrzebujących.